Ιωάννης Δ. Φαρσαρώτας
Σεμινάρια - Εκπαίδευση - Ερευνα
σε Νομικά, Τραπεζικά, Χρηματοοικονομικά Ζητήματα.

Χρηματοοικονομικά
Μικρό Λεξικό Χρηματοοικονομικών Ορων  Στις Αγορές Χρήματος Και Κεφαλαίου 

Το φαινόμενο του αντιπληθωρισμού (Δημοσίευση)

Risk Management - Ο Πιστωτικός Κίνδυνος
(Δημοσίευση)

Ευρώ και Μητρώο παγίων και αναπόσβεστη αξία παγίων (Δημοσίευση) (Ι.Φαρσαρώτας / Ν.Καλαμαράς)

Η αρνητική κριτική στη μέθοδο μέτρησης κινδύνου "VAR"

«Duration και Modified Duration»

Λογιστική αντιμετώπιση παραγώγων

Η διαμόρφωση των τιμών συναλλάγματος στις διεθνείς αγορές

Τεχνική Ανάλυση Μετοχών με τη συνεργασία του κ. Ν. Καρπαθάκη
Επικοινωνήστε στο e-mail:   farsarotas@farsarotas.com

Credit Risk Ανάλυση και διαχείρηση πιστωτικού κινδύνου
(με τη συνεργασία του  κ. Παναγιώτη Μαλακού)