Ιωάννης Δ. Φαρσαρώτας
Σεμινάρια - Εκπαίδευση - Ερευνα
σε Νομικά, Τραπεζικά, Χρηματοοικονομικά Ζητήματα.

Τραπεζικά
CNAM  Bachelor Banque Assuranse-Αρχες Λειτουργίας Τραπεζικών και Ασφαλιστικών Οργανισμών

About Central Banking

Πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Lexicon ENGLISH - GREEK  στο  Mobile Banking

Η πρακτική διάσταση της MiFiD N. 3606/2007
(Δημοσίευση)

Εξελίξεις στο θεσμικό και λειτουργικό πλαίσιο εποπτείας των φορέων ιδιωτικής ασφάλισης φερεγγυότητα ΙΙ ( Solvency II)
(Δημοσίευση)

Ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Χώρος Πλήρωμών (SEPA)
(Δημοσίευση)

Επιταγή
(Δημοσίευση)

Συναλλαγματική
(Δημοσίευση)

Εγγύηση και εγγυητικές επιστολές
(Δημοσίευση)

Σύμβαση Δικαιόχρησης - Franshising

Forfaiting

Ειδικές Συμβάσεις : Leasing - Factoring - FranchisingΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ - ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

Κατανοώντας τη σύγχρονη τραπεζική, Σάκκουλας Αντ. Ν.

Ηλεκτρονική τραπεζική, Σάκκουλας Αντ. Ν.

Η επιχείρηση στην Ενιαία αγορά και το ευρώ, εκδόσεις Σταμούλη