Ιωάννης Δ. Φαρσαρώτας
Σεμινάρια - Εκπαίδευση - Ερευνα
σε Νομικά, Τραπεζικά, Χρηματοοικονομικά Ζητήματα.

Θεσμικά όργανα

Ελλάδα

Επιτροπή Ανταγωνισμού
http://www.epant.gr

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
http://www.ee.gr

Ινστιτούτο Οικονομικής κ' Βιομηχανικής Ερευνας
http://www.iobe.gr

Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών
http://www.fgi.org.gr

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων
http://www.pse.gr

Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλαδος
http://www.seve.gr

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλαδος
http://www.sbbe.gr

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
http://www.mnec.gr

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/SYNTMIST/Content/Misthodosia

Yπουργείο Ανάπτυξης
http://www.mindev.gov.gr/el/

Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος (OTOE)
http://www.otoe.gr

Ινστιτούτο Εργασίας της OTOE (ΙΝΕ-OTOE)
http://www.ine.otoe.gr

Η Βουλή των Ελλήνων (Νομοθετικό εργο)
http://www.parliament.gr

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
http://www.hcmc.gr

Ο.Π.Ε.
http://www.hepo.gr

Τράπεζα της Ελλάδος
http://www.bankofgreece.gr

Δικηγορικός σύλλογος Αθηνών
http://www.dsanet.gr

Οικονομικό επιμελητήριο Ελλάδος
http://www.oe-e.gr


Διεθνώς

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
http://www.imf.org

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης
http://www.oecd.org

World Trade Organization
http://www.wto.org

International Chamber of Commerce
http://www.iccwbo.org