Ιωάννης Δ. Φαρσαρώτας
Σεμινάρια - Εκπαίδευση - Ερευνα
σε Νομικά, Τραπεζικά, Χρηματοοικονομικά Ζητήματα.

Διαχρονική θεματολογία σεμιναρίων από το  1992 έως σήμερα

Επιχειρηματικότητα, ξεκινώντας τη δική σου επιχείρηση, νομικές μορφές επιχειρήσεων . Με τη SKYWALKER

Η Τεχνική των διαπραγματεύσεων

Μορφές και διαχείριση κρίσεων στο εσωτερικό της Επιχείρησης

ΠΟΛΥΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : Σύγχρονες Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες.   ΣΜΕΧΑ-ΚΕΚ ΑΚΜΩΝ  με συνεργάτες.

Οι προκλήσεις της νέας εποχής για το εταιρικό management στη σύγχρονη επιχείρηση

Η πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες (money laundering) και χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας. Πανεπιστήμιο Πειραιώς

MiFid, ν
.3606/2007 Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πιστοποιήσεις Α1 , Α2 , Β1, Β2, Γ, Δ
  για στελέχη τραπεζών.  Στην Τράπεζα του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου με συνεργάτες
Πιστοποιήσεις  τραπεζικών στελεχών για τις εργασίες  της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης Πιστοποιήσεις Α1, Δ. Στην Τράπεζα του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου με συνεργάτες

Πιστοποίηση
στελεχών πωλήσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων . Με συνεργάτες

Εισαγωγή στην SOLVENCY II - Φερεγγυότητα 2

Σύνταξη οικονομικών εκθέσεων -  Reporting  με δεδομένα  μακροοικονομικά και χρηματοοικονομικά. Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Εισαγωγές - Εξαγωγές INCO TERMS- τραπεζικές διαδικασίες .  Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών,  Π.Σ.Ε

Η διαχείριση του συναλλάγματος από εργασίες στο Διεθνές Εμπόριο .  Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών,  Π.Σ.Ε

Πιστωτική πολιτική και έλεγχος πιστώσεων.

Αρχές Λειτουργίας Τραπεζικών Οργανισμών . Παραδόσεις στους φοιτητές του Γαλλικού Πανεπιστημίου CNAM

Εισαγωγή στην Βασιλεία (Basle) ΙΙ. Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Παγκόσμιες  Αγορές και διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Risk Management σε συνθήκες Παγκοσμιοποίησης των Χρηματοοικονομικών αγορών

Δομή και Λειτουργία της Κεφαλαιαγοράς και της Χρηματαγοράς

Εταιρικές  χρηματοδοτήσεις  - Corporate Finance

Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και οι κίνδυνοί τους

Χρηματιστηριακά Παράγωγα στο ΧΠΑ - η λογιστική αντιμετώπιση. Με συνεργάτη

Οι διαδικασίες εισαγωγής της επιχείρησης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Βασικές Χρηματοοικονομικές γνώσεις για τα στελέχη του Λογιστηρίου

Βασικές Νομικές γνώσεις για τα στελέχη του Λογιστηρίου 

Βασική  ανάλυση ισολογισμών με αριθμοδείκτες - Τραπεζικά κριτήρια χρηματοδότησης

Χρηματοοικονομικό management σε συνθήκες κρίσης  (Διαχείριση κρίσεων)

Νομικά ζητήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου

Εισαγωγή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, η νομική διάσταση . Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών σεμινάρια Εμπορικού Δικαίου

Σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης (ομολογιακά,  κοινοπρακτικά δάνεια , εταιρικά ομόλογα  )

Επενδυτικά κίνητρα - επιδοτήσεις - χρηματοδοτήσεις για κερδοφόρες επενδύσεις στα Βαλκάνια σύμφωνα με το νέο
Νόμο (ν.2996/2002)

Η ορθολογική αξιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών από την επιχείρηση και τον επενδυτή

Σύγχρονα οικονομικά - χρηματοοικονομικά εργαλεία & Νομικά εργαλεία για αποτελεσματικό Management

Οικονομικές και χρηματοοικονομικές έννοιες για μη ειδικούς

Η  νομική προστασία των επενδυτών

Ο ρόλος του σύγχρονου οικονομικού διευθυντή (Financial Manager) στο νέο περιβάλλον της Ενιαίας Αγοράς

Η εφαρμογή των κανόνων της εταιρικής διακυβέρνησης στη σύγχρονη επιχείρηση

Μέτρηση και αποτελεσματική διαχείριση του συναλλαγματικού κινδύνου και του κινδύνου των επιτοκίων.
Treasury Management.

Ο  νόμος για τις Α.Ε.Δ.Α.Κ. και τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α.

Αξιόγραφα - οι επιταγές.

Το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβάσεις της επιχείρησης.

Τεχνικές διαχείρισης κινδύνου χαρτοφυλακίου με παράγωγα χρηματιστηριακά προϊόντα, εφαρμογή του VALUE AT RISK.

Risk Management χαρτοφυλακίου ομολόγων και μετοχών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση των μετόχων στην Ανώνυμη Εταιρεία

Το  θεσμικό πλαίσιο για τη χειραγώγηση, τη πληροφόρηση και τη κατάχρηση αγοράς στο χρηματιστήριο

Ο κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Η επιχείρηση στην ενιαία αγορά και το ευρώ . Με φορείς σε Ελλάδα και Κύπρο.